admin管理员组

文章数量:819744

python画三维(3D)图

其他博客写3D图的画法有点乱,对于初学一般能画出来就可以了。
后面别的可以慢慢学。
正常调用python 3D图,一般有两种方法,这里直说一种

#利用关键字
from matplotlib import pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import numpy as np
ax1 = plt.axes(projection='3d')
#下面 zd xd yd是三个坐标轴
zd = 13*np.random.random(100)
xd = 5*np.sin(zd)
yd = 5*np.cos(zd)#绘制散点图,属性基本还是matplotlib画图的属性设置,
ax1.scatter3D(xd,yd,zd, c='red')
plt.show()

结果如下:

本文标签: python画三维(3D)图